ลด 10% เมื่อช้อปครั้งแรก โค้ด "first10"

ยินดีต้อนรับ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เวคกิ้งบี คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นอย่างแรก เวคกิ้งบีเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่เวคกิ้งบีมีต่อคุณ   ดังนั้นเวคกิ้งบีจึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อระบุถึงตัวบุคคลตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น การเข้าชมเว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และ ข้อกำหนดและเงื่อนไข.

นโยบายความปลอดภัย

เวคกิ้งบีให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม เวคกิ้งบีไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถที่จะล่วงล้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยของเวคกิ้งบี หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม คุณรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกบุคคลที่สามกระทำการดังกล่าวได้  ทั้งนี้เวคกิ้งบีจะทำให้ดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บุคคลที่สาม

บริการของเวคกิ้งบีอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม  โฆษณา, บริการ, ข้อเสนอพิเศษหรือกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ หรือแม้แต่กิจกรรมที่ไม่ได้จัดหรือควบคุมโดยเวคกิ้งบี  เวคกิ้งบีไม่รับรองหรือรับผิดชอบใดๆกับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หากคุณเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของบุคคลที่สามผ่านบริการเช่น ทาง Facebook Connect, เวคกิ้งบีจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่ได้เกิดขึ้นกับคุณจากการใช้บริการเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม  คุณเข้าใจว่าข้อตกลงนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเวคกิ้งบีไม่มีผลบังคับกับการใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าว   นอกจากนี้การติดต่อหรือการมีส่วนร่วมในโปรโมชั่นของผู้โฆษณาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม รวมถึงการชำระเงินและการส่งมอบสินค้าและเงื่อนไขอื่นๆ (เช่นการรับประกัน) เป็นเพียงการติดต่อระหว่างคุณและผู้โฆษณาดังกล่าว คุณยอมรับว่าเวคกิ้งบีจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้โฆษณาดังกล่าว

การป้องกัน

คุณตกลงที่จะปกป้อง  ป้องกัน  และระงับความเสียหายของเวคกิ้งบีและบริษัทย่อย ตัวแทน ผู้ออกใบอนุญาต ผู้จัดการ และบริษัทในเครืออื่น ๆ รวมทั้งพนักงานของผู้รับเหมา ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ตำรวจ และกรรมการจากความเสียหายใดๆ และการเรียกร้องความเสียหาย ภาระขาดทุน หนี้สินที่มีภาระค่าใช้จ่าย หรือชำระหนี้และค่าใช้จ่าย(รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าทนาย) ที่เกิดขึ้นจาก (1) การใช้งานและการเข้าถึงบริการใดรวมทั้งข้อมูลหรือเนื้อหาที่ส่งผ่านหรือที่ได้รับจากคุณ (2) การทำละเมิดระยะเวลาของข้อตกลงนี้ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดใดๆของการเป็นตัวแทนและการรับประกันที่คุณทำในข้อตกลงนี้ของคุณ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขจะมีผล เมื่อเวคกิ้งบีได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนั้นบนเว็บไซต์  ทั้งนี้ เวคกิ้งบีไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  กรุณาตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นประจำ เพื่อคุณจะได้ทราบถึงการปรับปรุงข้อมูลต่างๆจากเวคกิ้งบีตลอดเวลา  หากคุณมีการใช้งานเว็บไซต์หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้น  รวมทั้งการที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้และ/หรือเข้าไปดูข้อมูลใดๆของเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

การใช้งานเว็บไซต์

สิทธิ์การใช้งานเว็บไซต์

คุณจะสามารถใช้งานเว็บไซด์นี้ได้ ภายหลังจากที่คุณได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้แล้ว  ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ จะต้องอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของการซื้อสินค้าเท่านั้น  ถ้าหากคุณมีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณจะต้องเป็นผู้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้แทนคุณ(ในทางปฏิบัติจะทราบอย่างไรหรือจะให้พ่อแม่ให้ความยินยอมอย่างไร )  เวคกิ้งบีขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการ(ขายสินค้า) แก่ผู้ที่อายุไม่ครบ 13 ปีบริบูรณ์ ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 13 ปีบริบูรณ์  กรุณาอย่าพยายามที่จะลงทะเบียนใช้บริการหรือส่งข้อมูลส่วนตัวให้แก่เวคกิ้งบี รวมถึงชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์  หากเวคกิ้งบีพบว่าเวคกิ้งบีได้มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่มีอายุไม่ครบ 13 ปีบริบูรณ์ เวคกิ้งบีจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวทันที หากคุณเชื่อว่าเวคกิ้งบีอาจจะมีข้อมูลจากหรือเกี่ยวกับผู้ที่มีอายุไม่ครบ 13 ปีบริบูรณ์ โปรดติดต่อเวคกิ้งบีที่ [email protected] ผู้ใช้งานที่ถูกเวคกิ้งบีลบข้อมูลออกจากระบบตามกรณีนี้ จะไม่สามารถเข้าใช้บริการเว็บไซด์ได้ จนกว่าผู้ใช้งานจะมีคุณสมบัติในเรื่องอายุตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้  ความพยายามที่จะโอนถ่ายสิทธิหน้าที่หรือภาระหน้าที่ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้จะถือเป็นโมฆะ

บัญชีสมาชิกของเวคกิ้งบี

คุณจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อที่จะสามารถเข้าใช้บริการ(ซื้อสินค้า)ของเวคกิ้งบี และเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากเวคกิ้งบี โดยคุณจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือทำการปรับปรุงข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอในการใช้บริการ(ซื้อสินค้า)และรับข่าวสาร ข้อมูล จากเวคกิ้งบี คุณมีหน้าที่ในการเก็บรักษาบัญชีข้อมูล รหัสผ่านในการเข้าใช้งานให้ปลอดภัยอยู่เสมอ  คุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีข้อมูล รหัสผ่านในการเข้าใช้งานของคุณ  นอกจากนี้ หากคุณไม่สามารถจำรหัสผ่านในการเข้าใช้งานหรือบัญชีของคุณได้ เวคกิ้งบีจะไม่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น หรือที่เกิดจากการลืมบัญชีข้อมูล รหัสผ่านในการเข้าใช้งานของคุณ       

เวคกิ้งบีมีบริการ(ซื้อสินค้า)ให้แก่คุณผ่านทาง Facebook (คุณจะต้องทำการลงทะเบียนกับทาง Facebook ก่อนที่จะเข้าใช้บริการนี้ได้)  คุณจะต้องรับรองว่าคุณได้ตกลงที่จะผูกพัน  ปฏิบัติตามนโยบาย Facebook ทั้งหมด  และคุณจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ด้วย   ถ้าคุณลงทะเบียนเข้าใช้บริการผ่านทาง Facebook เวคกิ้งบีขอให้คุณใช้รหัสผู้ใช้ของคุณที่ใช้ในการลงทะเบียนที่เวคกิ้งบีเป็นรหัสเดียวกันกับชื่อผู้ใช้งานของคุณใน Facebook หากคุณลงชื่อเข้าใช้บริการผ่านทาง Facebook คุณจะให้ข้อมูลประจำตัวของบัญชี Facebook ของคุณและคุณยินยอมที่จะมีข้อมูลในบัญชีส่งเข้าบัญชีของคุณและคุณจะต้องยอมรับว่าจะใช้บัญชี Facebook ที่คุณเป็นเจ้าของเท่านั้น

 เวคกิ้งบีขอส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณ ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ ให้กับบุคคลที่สาม สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดส่งสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นจากเราตามโอกาสต่างๆ คุณสามารถยกเลิกการรับข่าวสาร ข้อมูลสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นดังกล่าวได้ทุกเมื่อ เพียงกดลิงค์ยกเลิกข่าวสารจากท้ายจดหมายข่าวที่คุณได้รับ  เมื่อคุณทำการยกเลิกบริการข่าวสารนั่นแล้ว คุณจะไม่ได้รับข่าวสารจากเวคกิ้งบีอีก การยกเลิกรับข่าวารต่างๆจากเวคกิ้งบี จะทำให้คุณไม่ได้รับทราบข่าวสาร การแจ้งเตือนต่างๆรวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขแล้ว  คุณต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย

กฎการบริการ

คุณจะไม่ดำเนินการใดๆหรือมีส่วนรู้เห็นหรือเข้าร่วมดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) ทำซ้ำ เผยแพร่หรือเปิดเผยส่วนหนึ่งของบริการใดๆในสื่อใดๆ (2) การส่งสแปม จดหมายลูกโซ่หรืออีเมลที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ (3) พยายามที่จะแทรกแซงระบบหรือการรักษาความปลอดภัยหรือถอดรหัสสัญญาณใดๆไปยังหรือจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้บริการของเวคกิ้งบี (4) การดำเนินการที่มีการกำหนดหรืออาจจะกำหนดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเวคกิ้งบีแต่เพียงผู้เดียว การดาว์นโหลดไม่สมควรหรือมีขนาดใหญ่บนเว็ปไซต์ของบริษัท (5) อัพโหลดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไวรัส เวิร์ม หรือซอฟต์แวร์อื่นๆที่ทำลายระบบของเวคกิ้งบี (6) การเก็บรวบรวมหรือเก็บเกี่ยวข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกคุณอื่นผ่านทางระบบเวคกิ้งบี (7) ใช้บริการของเวคกิ้งบีเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า (8) ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นหรือการหลอกลวงอื่นๆที่ผูกพันกับบุคคลหรือนิติบุคคล การทำการหลอกลวงที่ปิดบังหรือพยายามที่จะปิดบังตัวตนของคุณ (9) ขัดขวางการดำเนินการของระบบ (10) การเข้าถึงเนื้อหาใดๆในบริการผ่านเทคโนโลยีหรือวิธีการอื่นที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจากเวคกิ้งบี

เวคกิ้งบีขอสงวนสิทธิ์โดยไม่แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนบริการ การหยุดให้บริการ หรือคุณลักษณะของการให้บริการ หรือการเพิ่มข้อจำกัดในการใช้บริการ เวคกิ้งบีอาจจะยกเลิกหรือระงับการเข้าใช้บริการของคุณชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ซึ่งรวมไปถึงกรณีคุณละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

คุณต้องรับผิดชอบสำหรับการโต้ตอบหรือการมีส่วนร่วมของคุณกับสมาชิกคนอื่นของเวคกิ้งบี เวคกิ้งบีขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อพิพาทระหว่างคุณและสมาชิกคนอื่นๆของเวคกิ้งบี เวคกิ้งบีไม่ผูกพันหรือต้องรับผิดชอบสำหรับการโต้ตอบของคุณและสมาชิกคนอื่นๆของเวคกิ้งบี

รายละเอียดของผู้ใช้

สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิในการทำงาน และอื่น ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ที่เรามีอยู่ในขณะนี้หรืออาจจะมีในอนาคต

เวคกิ้งบีจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อมูล ของผู้ใช้ใดๆที่คุณ หรือผู้ใช้อื่นๆ หรือบุคคลที่สามได้แสดงไว้หรือส่งผ่านบริการ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อมูล ของผู้ใช้และผลของการแสดงข้อมูลหรือการเผยแพร่ของคุณ และคุณยอมรับว่าเวคกิ้งบีเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอการแสดงข้อมูลของคุณและเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณ   คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณอาจจะนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ที่อาจจะไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม หรืออาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ใดๆของคุณ และคุณยอมรับว่าเวคกิ้งบีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำนั้น เวคกิ้งบีไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่คุณได้กระทำขึ้น

สิทธิ์ของผู้ใช้บริการ

บริการของเวคกิ้งบี

ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ คุณตกลงจะไม่ผูกขาด จำกัด การใช้งานหรือบริการของเวคกิ้งบีแต่เพียงผู้เดียว ความเป็นสมาชิกของคุณไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นได้  เวคกิ้งบีขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตในการให้บริการรวมไปถึงข้อมูลต่างๆของเวคกิ้งบี เวคกิ้งบีอาจจะยกเลิกการเป็นสามชิกของคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม

กรรมสิทธิ์ของเรา

ข้อมูลของคุณที่มีอยู่ หรือข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้ให้ไว้กับเวคกิ้งบี รวมถึงซอฟแวร์, ภาพ, ข้อความ, กราฟิก, โลโก้ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการลิขสิทธิ์ภาพ, เสียง, วิดีโอ, เพลง, และข้อมูลของคุณ (“เนื้อหาของเวคกิ้งบี”) และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นทรัพย์สินเฉพาะของเวคกิ้งบี เว้นแต่จะได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ ทั้งนี้ไม่มีข้อตกลงใดๆที่จะทำให้คุณได้รับอนุญาตหรือได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น   และคุณตกลงที่จะไม่ขาย , ให้สิทธิ์, เช่า, แก้ไข, แจกจ่าย, คัดลอก , ทำซ้ำ , โยกย้าย หรือแสดงต่อสาธารณะ  ดำเนินการตีพิมพ์ ดัดแปลง แก้ไข หรือทำซ้ำจากเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้บนเว็ปไซต์ เวคกิ้งบี  การใช้ข้อมูลเวคกิ้งบีเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเวคกิ้งบีเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดแจ้ง

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน โปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล [email protected]

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0